ruzivo rwemandiriri
Titambire
Pindiro

denhe

        Pinda munzvimbo yako
Uri mutsva kudenhe here?

Nyoresa uve chita chegungano