Titambule
Panongwinilwa

denhe

        Ngwina mundawo iyo
Umpya kuchikala na?

Bhalisa uve chita chegungano