Kumba
Dzidzira

Nyora| Chimiso

Chimiso . chindaguma

Mashandisiro
Kadzi kanoshandiswa:
1. pakupedzisra kwomutseste wanyorwa.
2. kuratidza panoperera chirevo.

Mienzaniso

1. Jaya rakamhanya zvikuru.
2. Tsvarakadenga irikufamba.
3. Atora nzungu mudura.
4. Baba vaenda kunhimbe.
5. Mukomana ane jana rokufudza mombe.
6. Akanwa svutugadzike.