Kumba
Dzidzira

Nyora| Chibvunzo

Chibvunzo ? chiturabvunzo

Mashandisiro
Chinoshandiswa:
1. kuratidza mubvunzo.
2. pese panobvunzwa mubvinzo.
3. panotura munhu achibvunza.

Mienzaniso

1. "Mombe dziri mugura idzo ndedzani?"
2. "Urikuendepi?"
3. "Hezvo, ndiwe here wakura kudai nhai Shamiso?"
4. "Maswera sei amai?"
5. "Ayiwee, chii chawava kuita zvekare?"
6. "Wadya misuva mingani?"