Kumba
Dzidzira
 • Kumba
 • Dzidzira
 • Nyora| Chiturabefu

  Chiturabefu , chituramafemo, nhurabefu

  Mashandisiro
  Chinoshandiswa:
  1. kupatsanura chirevo chakarebesa.
  2. kuratidza panozororwa kana uchinyora kana kuverenga chirevo.
  3. kuptsanura pfungwa dzakasiyana muchirevo.
  4. kupatsanura zvinhu zviri murundaza

  Mienzaniso

  1. "Shamwari, ko wava kundisiya?"
  2. Maiva nenyimo, nzungu, ipwa nemanhanga.
  3. Taitamba tose tikaona, aika, Tanaka atoisa muromo mumhuno.
  4. Chiripo chariuraya, zizi harifi nemhepo
  5. Bani inzvimbo ine miti mishoma, inomera uswa urefu, uye kazhinji yakanyorovera kana kuti ine magawa.
  6. Chako ndechako, kuseva unosiya muto.