Kumba
Dzidzira

Nyora| Nhapamazwi

Nhapamazwi " " zviratidzamutauri

Mashandisiro
Zvinoshandiswa:
1. kuratidza mazwi akatapwa.
2. pese panotapwa mazwi omuturi.
3. panonyorwa mazwitaurwa.

Mienzaniso

1. "Kwete, ndichiripano." Akapindura Tumai.
2. Pazvanzi toenda nei kumariro, mukwasha angoti, "chero".
3. Takaisa chikwangani chakanzi, "Hapana nzira".
4. Amai vakati, "Durura mvura iyo undipe dende racho."
5. "Unondida here, nhai Vongai?"
6. Tose takangoti, "Aa!", kukanuka apo musikana akanga ava kupa umbowo hwake.