Kumba
Dzidzira

Nyora| Zvikomberedzo

Zvikomberedzo ( )

Mashandisiro
Zvinoshandiswa:
1. kuratidza pashandiswa izwi remumwe mutauro.
2. kunyorwa tsanangudzo yebandi rechirevo rinonetsa kunzwisisika.

Mienzaniso

1. Mutambo wemabhiza (Amabhiza).
2. Chiito (Verb)
3. Madzviti (AmaNdebele)
4. Takakwira zvedu hambautare (motokari) yasahwira wedu.