Kumba
Dzidzira

Nyora| Chidonwegasva

Chidonwegasva ;

Mashandisiro
Chinoshandiswa:
1. kubatanidza zvirevo zvinodyidzana.
2. murundaza rune zviturabefu.
3. kubatanidza chirevo.
4. pamwe checte nenhapamazwi.

Mienzaniso

1. Muzvirungamutauro tinonowana zvinotevera:
a. tsumo
b. madimikira
c. nyaudzosingwi
d. fananidzo
2. Nhasi ndinoda kutaura nezve tsika imwe: ruremekedzo.
3. Tsuro akati: "Hezvo, sekuru Gudo, hamungadyi nemaoko akadai kusviba."
4. Ndakaona izvi: mbada, twiza, mbizi, nemhofu.
5. Pane chinhu chimwe chete chichandikonesa kupinda denga: mwana wangu.
6. Chikamu 12:1