Ekhaya
Inhloliso

Inholiso S000 Isigaba 5

Gcwalisa imitsho elandelayo ngebala eliqondileyo

1. Amankazana aya________ inwele.

A. thunga
B. photha
C. weluka
D. thandela

2. Umalume waba________ imfe enzimunandi.

A. khela
B. qumela
C. gecela
D. hlephulela

3. Umamazala waye ________ icansi.

A. thunga
B. phetha
C. seluka
D. hlanganisa

4. Babencedisana lodadewabo ________ utshwala belungiselela inxwala.

A. ukukhama
B. ukuqunga
C. ukugoqa
D. ukugwaqa

5. Omakhelwane babe________ inkomo.

A. cutha
B. suthula
C. hlinza
D. phala