Kumba
Nyaudzosingwi
tande tande
Tsananguro
1. Kufamba wakananga.
2. Kusimuka uchibva wangonanga.
3. Kutandira sezvinoita dandemutande.
Chiito
kunanga, kutandira
Mashandisiro
Shandisa kutsanangura chiito:
1. chokufamba wanakanga
2. kutandira kana kumonerera.
Muenzaniso
1. Tichibva kumafuro, forosi rakati tande nenzira rakananga kumusha rofunga mhuru yaro.
2. Nzou dakati tande negwara dzichienda kumvura.