ruzivo rwemandiriri
Titambire
Pindiro

denhe

         Nyoresa uve chita chegungano