ruzivo rwemandiriri
Titambire
Pindiro
Mutauro Kuchengetedza nokukudza rurimi rwaamai kuti rutekeshere nenyika yose.
Magariro Kugara hunzwanana. Ngatidzidzeyi hochekoche dzinopa kuti tive nemagariro akanaka.
Tsika Kushaya hunhu kwakafanana nekufa. Tsika dzinovaka kana kuputsa. Ngatizivei tsika dzedu tivewo vanhu.
Nhaka Vapenyu vakasiyirwa nhaka nemadzitateguru avo. Ivowo vachaisiira vemangwana. Ngatizivei nezve nhaka yedu.
Dzidzo Ngatidzidzei tichishandisa rurimi rwedu. Tivake ruzivo rwakadzama kubva mumutauro wedu.
Umhizha Ziva nezve kubika, kufuya, kurima, kuvaka, kuveza, kupfura, kuumba, kuruka, kusona nezimwe zvakawanda zvemabasa emaoko.
Gutsaruzhinji Ruzivo rwokubatsira ruzhinji. Rwunosanganisira rwemigwagwa, mabasa, unyanzvi, misika nezvimwe zvakadaro zvinoraramisa nokuvaka.
Chiringamwedzi Ona zvakawedzerwa nevamwe pamazuva epachirangamwedzi. Wedzerawo zvako zvive pamasaisai.
Ugungano Kuti uve mujangano unosungirwa kupa ruzivo rutsva rwakakodzera kana kubvisa muripo.
Taurai nesu Tibatei kana muine mubvunzo, zvamungada kuziva kana kutaura nesu negungano.
Nezvedenhe Idanho rokukokorodza, kuchengetedza nokusvusvukidza ruzivo rwedu nokuruisa muchadenga nomumasaisai.
Bvunzo Chimbozviyera uone unyanzvi hwako mururimi rwaamai. Mombe inofura inowonekwa nemasimbiro ayo. Nyama inonaka inotaura yoga.