ruzivo rwemandiriri

Titambire
Pindiro
Nezvedenhe
Tirigungano rinechido chekukokorodza, kuchengetedza nokusvusvukidza ruzivo rwedu nokuruisa muchadenga nomumasaisai. Vavariro yedu kupembedza nokushambadza kukosha kwehupfumi uhu, uyezve kuvamba danho dzva remhare, mhizha, hombarume nehurudza dzomuchadenga. Izvi zvinechinangwa chokuvamba nokuvhura mukana weraramo kuvanhu. Redu basa kutungidzwa gwenya, nokuvaka manera kuti voruzhinji vaone.

Kubva makarekare, zuva nezuva tinovamba unyanzvi noruzivo rwakawanda rwacho rwunorasika. Ruzivo nohunjere husingashandiswi uye husina kuchengetedzwa harunamushumo. Zvingafadza sei kuona nyika yedu ichiita guhwu rokunota pasi rose, nokuda kokukwezvera unyanzwi muchadenga.