ruzivo rwemandiriri

Titambire
Pindiro
Batsiro kugungano
Veboka vanotarisirwa kubatsirika nezvakawanda kusanganisira nezvinotevera:
1. Upindo mudenhe rezivo rinokura zuva nezuva.
2. Ruzivo rwunogara rwuchivandudzwa.
3. Mukana wokusangana nevakotsveri, mhizha nemhare.
4. Ruzvivo rwemazera ose.
5. Rubatsiro rwemuchadenga kuvadzidzi.
6. Upindo kumusika wezivo.
7. Kuwana chovuviri kubva muruzivo rwaiswa mumasaisai.
Kuva bato regungano
Kuti uve bato regungano (mujangano):
1. unotarisirwa kubvisa muripo kana
2. kupa ruzivo rwutsva rwakakodzera.
Muripo wejangano
Kuti uve mujangano uno sungirwa kupa muripo unotevera:
1. Pamwedzi $10, kana kuti
2. Pamwaka (mwedzi mina (4)) $30, kana kuti
3. Muripo wegore $60