Home
Membership

Nezvedu

Tirigungano rinechido chekukokorodza, kuchengetedza nokusvusvukidza ruzivo rwedu nokuruisa muchadenga nomumasaisai. Vavariro yedu kupembedza nokushambadza kukosha kwehupfumi uhu, uyezve kuvamba danho dzva remhare, mhizha, hombarume nehurudza dzomuchadenga. Izvi zvinechinangwa chokuvamba nokuvhura mukana weraramo kuvanhu. Redu basa kutungidzwa gwenya, nokuvaka manera kuti voruzhinji vaone.

Kubva makarekare, zuva nezuva tinovamba unyanzvi noruzivo rwakawanda rwacho rwunorasika. Ruzivo nohunjere husingashandiswi uye husina kuchengetedzwa harunamushumo. Zvingafadza sei kuona nyika yedu ichiita guhwu rokunota pasi rose, nokuda kokukwezvera unyanzwi muchadenga.

About Us

We are a passionate organisation that is playing a major role in the creation, warehousing and dissemination of content for local and international consumption. We aim to promote and market the importance of this knowledge, show its commercial value and also intiate new cyber entreprenuers. Our goal is to create a new dimension to the knowledge industry, one that will create a livelhood for many. We are only the torch bearers, creating a path for others.

From time immemorial, we have been creating knowledge on a daily basis, most of which is lost. Knowledge that is neither used nor recorded is of a worthless and useless kind. Would it not be good and pleasant to see our nation being revered, the world over, for its vibrant knowledge based economy.

    • whats
    • +263734549075
    • skype
    • denhe